English Tiếng Việt
Government of South Australia logo in white.

An Australian curriculum that can take you anywhere

Chương trình học chính thống của Úc giúp bạn đặt chân đến bất kỳ trường đại học nào trên toàn thế giới

find out more tìm hiểu thêm

Your affordable pathway to universities globally

Chương trình dự bị đại học được công nhận toàn cầu

SACEi is an internationally recognised government-issued Australian Certificate of Education that provides an affordable pathway for students to the top universities in Australia and around the world.

SACE Quốc tế (SACEi) là chương trình Trung học và Dự bị Đại học của Bang Nam Úc nhằm giúp học sinh vào được các trường đại học hàng đầu của Úc và trên thế giới.

As an alternative to the IB or A-Levels, SACEi is a modern education program made for the individual. The focus is not on memorising for exams but on developing skills and capabilities that set you up for university and life success.

Có giá trị như chương trình Tú tài Quốc tế IB hay A-levels, SACEi là một chương trình học được cá nhân hoá. Thay vì chỉ tập trung vào thi cử, chương trình tập trung vào phát triển kỹ năng và năng lực giúp học sinh thành công hơn ở bậc đại học và cuộc sống sau này.

We excel at providing adaptable program delivery options that embrace your local context and observe regulations.

SACEi thành công ở nhiều nơi vì đây là một chương trình có tính linh hoạt cao trong việc triển khai, phù hợp với bối cảnh và quy tắc của quốc gia nơi chương trình được thực hiện.

The curriculum helps uncover the best of what students can do with exams only counting for 30% of final grades.

Chương trình giảng dạy giúp học sinh phát huy tốt nhất năng lực của bản thân và do đó, bài thi chỉ chiếm 30% tổng số điểm môn học.

Combine study for SACEi and the Vietnam High School Certificate to be internationally ready.

Việc theo học song song cả chương trình THPT Việt Nam và THPT Úc (SACEi) sẽ giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho môi trường học tập quốc tế.

University pathways maintained despite COVID-19 disruptions
Chương trình SACEi vẫn được thực hiện tốt trong bối cảnh COVID-19 để học sinh sẵn sàng bước vào Đại học
find a school Tìm thông tin trường

Discover the SACE International advantage

Khám phá những lợi thế của chương trình SACEi

Arrow icon pointing right.
Direct pathway to all Australian universities and top universities globally
Lộ trình trực tiếp tới tất cả các trường đại học ở Úc và các trường đại học top đầu thế giới
Icon of laptop with image of world on screen.
Develop your independent thinking & research skills
Phát triển kỹ năng nghiên cứu và tư duy độc lập
Mortarboard icon
Final exams only count for 30% of your overall grades
Các bài thi chỉ chiếm 30% tổng điểm môn học
Icon of lightning or electricity.
Finish faster with flexible time for completion from 10 months to 2 years
Hoàn thành chương trình nhanh hơn với thời gian linh hoạt từ 10 tháng đến 2 năm
Icon of certificate rolled up with an official seal.
Goverment-issued Australian certificate of education
Bằng cấp được cấp bởi Chính phủ Úc
Close-up of Martin Westwell, the SACE Board's Chief Executive.

We will help you on your pathway to a top university

SACEi-Con đường vào các trường đại học Top đầu

You can complete our Australian-government issued Certificate of Education at the same time as the Vietnam High School Certificate.

We nurture the individual student with a flexible, tailored approach that shifts the focus from exams to research.

Whether it be Adelaide, Sydney, Melbourne, or any other global destination, we set you up for success at university and help you pave the way for a lifetime of learning and a global career.

Benefit from a direct pathway to Australian universities with no IELTS test needed to gain entry.

University scholarships are available."

- Martin Westwell, Chief Executive of SACE Board of South Australia
Học sinh có thể hoàn thành và lấy bằng của cả chương trình SACEi và chương trình PTTH Việt Nam cùng một lúc.

Chúng tôi tập trung phát triển từng cá nhân với phương pháp dạy linh hoạt và chuyển hướng từ việc tập trung vào thi cử sang hướng phát triển kỹ năng nghiên cứu.

Dù mục tiêu của bạn là học ở một trường Đại học ở Adelaide, Sydney, Melbourne hay bất kì đâu trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị thành công ở bậc đại học và học tập suốt đời.

Ngoài ra, khi học SACEi, học sinh sẽ không phải nộp điểm IELTS khi nộp hồ sơ vào các trường Đại học Úc và đảm bảo học bổng tại các trường đại học với kết quả học tập tốt."

- GS Martin Westwell,, Giám đốc điều hành Ủy ban Trung học Nam Úc (SACE Board)
Did you know?
Bạn có biết?
More than 40,000 local students have graduated SACEi and have gone on to succeed at universities in Australia and around the world.
Hơn 40,000 học sinh quốc tế đã tốt nghiệp SACEi và thành công ở các trường đại học ở Úc và toàn cầu.
40,000+
100%
60+
SACEi graduates since 1982
of SACEi graduates received an ATAR for entry into Australian universities
subjects available to match with your career pathway
40,000+
100%
60+
học sinh tốt nghiệp SACEi từ năm 1982
học sinh tốt nghiệp SACEi nhận được Điểm xếp hạng vào Đại học Úc (ATAR)
môn học để giúp bạn chọn con đường học vấn nghề nghiệp phù hợp.
"The SACE curriculum is dynamic because they keep enhancing it to ensure the skills students learn will help to meet the academic rigour of university life."
"Giáo viên- Chương trình học rất năng động bởi vì chương trình giúp học sinh phát triển các kỹ năng để học sinh có thể thích ứng với cuộc sống và môi trường học tập ở bậc đại học."
"The SACE approach to learning is turning me into a global citizen. I am learning not to only focus on the right or wrong answer, but on the persuasion of each argument."
"Phương pháp tiếp cận của SACE đã giúp tôi trở thành một công dân toàn cầu. Tôi học được cách không chỉ tập trung vào câu trả lời đúng hay sai mà cách làm sao cho mỗi lý luận của tôi đều có tính thuyết phục."
"The assessment structure is definitely unique in SACE. It has taught me a new way of learning. I feel confident and mature and ready to succeed at university."
"Cách thức đánh giá của SACE vô cùng đặc biệt. Điều này dạy cho tôi một phương pháp học tập hoàn toàn mới. Tôi thấy tự tin, chín chắn và sẵn sàng để học tập thành công ở bậc Đại học."

Thrive in university and life

Trưởng thành trong môi trường đại học và cuộc sống

Our students have choice and opportunity to show how they learn best.

Our unique assessment structure helps teachers to make informed judgement of student performance across a range of assessment tasks, not just one exam.

We create better thinkers and learners.
Học sinh của chúng tôi có cơ hội và lựa chọn để thể hiện năng lực của bản thân một cách tốt nhất.

Cách kiểm tra đánh giá của chương trình giúp giáo viên đánh giá học sinh thông qua các nhiệm vụ học tập khác nhau, không chỉ là các bài thi.

Chúng tôi kiến tạo ra những học sinh có tư duy tốt hơn.
find a school Tìm thông tin trường
SACEi helps you develop the academic discipline to prepare you for success in university and life.
SACEi giúp học sinh phát triển kỹ năng học thuật để thành công hơn ở bậc Đại học và trong cuộc sống.
find a school Tìm thông tin trường

See how close you are to starting your future!

Hãy cùng lên kế hoạch cho tương lai ngay từ hôm nay!

Select a school to find out how

Hãy tìm hiểu về các trường dạy SACEi tại Việt Nam

The SACE is the official
Government-issued Certificate of
Education of South Australia.
Học sinh hoàn thành chương trình SACEi sẽ nhận Bằng cấp chính thống do Chính phủ Úc cấp

Want to know more?

Muốn tìm  hiểu thêm

The SACEi program is currently offered in Vietnam, Malaysia, China and Pacific Island nations.

To deliver the SACEi program at your school speak to our friendly team today in our central office. We pride ourselves on our quick response time!
Chương trình SACEi hiện tại đang được triển khai ở Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc và các nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Nếu bạn muốn triển khai chương trình SACEi tại trường của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
ask a question Tìm hiểu thêm